අනුපාත

 සාමාන්‍ය අනුපාතජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි)
විස්තරපොලී ගෙවීමපොලී අනුපාතය (වා.පො)වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතයපොලී අනුපාතය (වා.පො)වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය
මාස 1කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය16.0017.2316.0017.23
මාස 3කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය16.5017.5516.5017.55
මාස 6කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය17.0017.7217.0017.72
මාස 12මාසිකව ගෙවන පොළිය17.0018.3917.5018.97
මාස 12කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය18.0018.0018.5018.50
මාස 24මාසිකව ගෙවන පොළිය15.0016.0815.5016.65
මාස 24වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය16.0016.0016.5016.50
මාස 24කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය17.0015.7617.5016.19
මාස 36මාසිකව ගෙවන පොළිය15.0016.0815.5016.65
මාස 36වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය16.0016.0016.5016.50
මාස 36කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය17.0014.7017.5015.07
මාස 48මාසිකව ගෙවන පොළිය15.0016.0815.5016.65
මාස 48වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය16.0016.0016.5016.50
මාස 48කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය17.0013.8517.5014.19
මාස 60මාසිකව ගෙවන පොළිය15.0016.0815.5016.65
මාස 60වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය16.0016.0016.5016.50
මාස 60කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය17.0013.0917.5013.40

DescriptionFacility AmountFee per facility
Leasing Up to Rs. 1,000,000/-Rs. 5,000/-
Rs. 1,000,001/- to Rs. 2,000,000/-Rs. 12,500/-
Rs. 2,000,001/- to Rs. 3,000,000/-Rs. 15,500/-
Rs. 3,000,001/- to Rs. 5,000,000/-Rs. 17,500/-
Above Rs. 5,000,001/-Rs. 25,500/-
Mortgage Loan FacilitiesUp to Rs. 5,000,000/-0.3% of the facility amount subject to minimum Rs. 5,000/-
Above Rs. 5,000,001/-0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 50,000/-
Business Loan facilities Up to Rs. 2,000,000/-1% of the facility amount
Above Rs. 2,000,001/-0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 200,000/-
Pledge LoanUp to Rs. 2,000,000/-Rs. 5,000/-
Above Rs. 2,000,001/-Rs.10,000/-