ආයෝජන සබඳතා

ස්වාධීන විගණන වාර්තා

2019/2020 >

2018/2019 >

2017/2018 >

2016/2017 >

2015/2016 >

වාර්ෂික වාර්තා

මූල්‍ය වාර්තා

විගණනය කරන ලද වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා