ශාඛා ජාලය

අනුරාධපුර ශාඛාව

ලිපිනය

නො. 488/5E, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුර
දුරකථන – 025 222 6070
ෆැක්ස් – 025 222 6073
ඊමේල් – anuradhapura@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/t8xkrQjAGoyqGer47

කොළඹ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ප්‍රසාද් බදුවත්ත මයා
077 108 8380

ලිපිනය
නො. 200/01, ආචාර්ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත, කොළඹ 08
දුරකථන – 011 282 4426
ෆැක්ස් – 011 282 4229
ඊමේල් – colombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/J1kDF9cPWrr9G2Eo9

දඹුල්ල ශාඛාව

ලිපිනය

නො. 679, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල
දුරකථන – 066 228 4241
ෆැක්ස් – 066 228 3493
ඊමේල් – dambulla@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/NqFFr3YJKrUezebv8

ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
චානක නිලන්ත මයා
077 108 8383

ලිපිනය
නව නගර පාර, ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන – 047 226 1846
ෆැක්ස් – 047 226 1140
ඊමේල් – embilipitiya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/MkbrfQqXs7eqgg5G8

මහනුවර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
මදුරංග රත්නායක මයා
077 100 5347

ලිපිනය
නො. 182, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
දුරකථන – 081 220 0273
ෆැක්ස් – 081 221 3966
ඊමේල් – marketingdep@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/VrZ2qQUMcD651crDA

කදුරුවෙල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ප්‍රදීප් රංගන මයා
076 266 6847

ලිපිනය
ඩීඒස්-197, කදුරුවෙල
දුරකථන – 027 224 5400
ෆැක්ස් – 027 224 6030
ඊමේල් – hingurakgoda@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/pc7thLPkZqLLVxb

කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ගයාන් රන්දොඹගේ මයා
076 266 6852

ලිපිනය
නො.412/2/1, නුවර පාර, ගාල හන්දිය, කිරිබත්ගොඩ
දුරකථන – 011 292 6477
ෆැක්ස් – 011 292 6443
ඊමේල් – kelaniya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/RdqeDDYWP2bGX5kn7

කුරුණෑගල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ප්‍රභාත් පිහිලිකුඹුර මයා
077 348 3232

ලිපිනය
නො.233/1, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල
දුරකථන – 037 205 6674
ෆැක්ස් – 037 205 6673
ඊමේල් – kurunegala@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/R9J8fzFLofxoR9BB6

මාතර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
දුල්ශාන් ගමගේ මයා
076 012 4325

ලිපිනය
නො.161A/1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාතර
දුරකථන – 041 222 2616
ෆැක්ස් – 041 222 2617
ඊමේල් – matara@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/VJ8iu4VekQ5De2sm8

මීගමුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
සුප්පයියා දුරේරාජ් මයා
076 266 6853

ලිපිනය
නො.318/2/1, කොළඹ පාර, මීගමුව
දුරකථන – 031 223 3931
ෆැක්ස් – 031 223 3932
ඊමේල් – negombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/cVQP2pCHgAFaJ9kS9