ශාඛා ජාලය

අනුරාධපුර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ජනක කුමාර මයා
076 266 6849

ලිපිනය
නො. 488/8F, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුර

දුරකථන – 025 222 6070
ෆැක්ස් – 025 222 6073
ඊමේල් – anuradhapura@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/svEuAeCjT976MMiN8

මඩකලපුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
මිතුලන් සිවකුමාර් මයා
0740910970

ලිපිනය
අංක 18, බේලි පාර,
මඩකලපුව.
දුරකථන – 065-2050208 / 065-2050213
ඊමේල් – batticaloa@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/U4K2SeBTDDjPkEGk7

කොළඹ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අමිඳු ගුණතිලක මයා
076 990 2400

ලිපිනය
නො. 200/01, ආචාර්ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත, කොළඹ 08
දුරකථන – 011 282 4426
ෆැක්ස් – 011 282 4229
ඊමේල් – colombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/imx4S1tTDF1L35VU9

දඹුල්ල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අමිල කරුණාරත්න මයා
0771067928

ලිපිනය
නො. 679, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල
දුරකථන – 066 228 4241
ෆැක්ස් – 066 228 3493
ඊමේල් – dambulla@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/KS9nckrSbrWbYN6E7h

ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අචිර සුමතිපාල මයා
0764524489

ලිපිනය
නො. 83/A, නව නගර පාර, ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන – 047-2262140
ෆැක්ස් – 047 226 1140
ඊමේල් – embilipitiya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/PyGKGRq52Wn1GeGQ6

යාපනය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
නිර්මලකාන්ත් ජෙයතාස් මයා
0763920728

ලිපිනය
අංක 139, ස්ටැන්ලි පාර,
යාපනය.
දුරකථන – 021 205 0491/ 021 205 0492
ඊමේල් – jaffna@cbcfinance.lk

පිහිටීම – https://goo.gl/maps/m7ngvdtLGryCHSdV9

කළුතර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
කනිෂ්ක බටගොඩ මයා
0767320714

ලිපිනය
නො. 429, ගාලු පාර, කළුතර උතුර
දුරකථන – 0342121231

ඊමේල් – kalutara@cbcfinance.lk

මහනුවර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
රංජිත් වීරසිංහ මයා
0771334067

ලිපිනය
නො. 182, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
දුරකථන – 081 220 0273
ෆැක්ස් – 081 221 3966
ඊමේල් – kandy@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/VrZ2qQUMcD651crDA

කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ලකිඳු සඳරුවන් මයා
0773780398

ලිපිනය
නො.412/2/1, නුවර පාර, ගාල හන්දිය, කිරිබත්ගොඩ
දුරකථන – 011 292 6477
ෆැක්ස් – 011 292 6443
ඊමේල් – kiribathgoda@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/M7Ma56gMmaa4GXZ98

කුරුණෑගල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
බුද්ධික විජේසිංහ මයා
0768979810

ලිපිනය
නො.233/1, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල
දුරකථන – 037 205 6674
ෆැක්ස් – 037 205 6673
ඊමේල් – kurunegala@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/xuHZqPYBUnWQ9Gw1A

මාතර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
තරිඳු රුක්ෂාන් මයා
0760124326

ලිපිනය
නො.199, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, නූපේ, මාතර
දුරකථන – 041 222 2616
ෆැක්ස් – 041 222 2617
ඊමේල් – matara@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://maps.app.goo.gl/soMN9b2x5aWRJJgV8

මීගමුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
තිළිණ හෙට්ටිආරච්චි මයා
0777046868

ලිපිනය
නො.318/2/1, කොළඹ පාර, මීගමුව
දුරකථන – 031 223 3931
ෆැක්ස් – 031 223 3932
ඊමේල් – negombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://maps.app.goo.gl/jKozqAwhqYNsBzgC6

පොළොන්නරුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
රොමේෂ් ඩෙස්මන් මයා
0773152391

ලිපිනය
අංක 617/02, මඩකලපුව පාර, පොළොන්නරුව
දුරකථන – 027 224 5400
ෆැක්ස් – 027 224 6030
ඊමේල් – polonnaruwa@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/orxbs4mVQSJ5sn6U7

රත්නපුර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
හසිත බණ්ඩාර මයා
077 105 5788

ලිපිනය
අංක 62, බණ්ඩාරනායක මාවත, රත්නපුර
දුරකථන – 0452121706/ 0452121708

ඊමේල් – ratnapura@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://maps.app.goo.gl/TndTCLtZnwb7v2fDA

ත්‍රිකුණාමලය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ලක්ෂාන් පුෂ්පරාජා මයා
0775814574

ලිපිනය
අංක 70, ප්‍රධාන වීදිය,
ත්‍රිකුණාමලය.
දුරකථන – 026-2050721 / 026-2050741
ඊමේල් – trincomalee@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/bfZGeqsLSWJ2ygiD9

වවුනියාව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
තුෂ්යන්තං පරංසෝති මයා
0740109656

ලිපිනය
අංක 105, නුවර පාර,
වවුනියාව.
දුරකථන – 024-2050033/ 024-2050034
ඊමේල් – vavuniya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://maps.app.goo.gl/yALzFuBYGyACfLeZ9