ශාඛා ජාලය

අනුරාධපුර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ජනක කුමාර මයා
076 266 6849

ලිපිනය
නො. 488/5E, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුර

දුරකථන – 025 222 6070
ෆැක්ස් – 025 222 6073
ඊමේල් – anuradhapura@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/svEuAeCjT976MMiN8

මඩකලපුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
තෙවරාසා තේවරාජන් මයා
074 106 3183

ලිපිනය
අංක 18, බේලි පාර,
මඩකලපුව.
දුරකථන – 065-2050208 / 065-2050213
ඊමේල් – batticaloa@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/U4K2SeBTDDjPkEGk7

කොළඹ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අමිඳු ගුණතිලක මයා
076 990 2400

ලිපිනය
නො. 200/01, ආචාර්ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත, කොළඹ 08
දුරකථන – 011 282 4426
ෆැක්ස් – 011 282 4229
ඊමේල් – colombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/imx4S1tTDF1L35VU9

දඹුල්ල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අනුරාධ තෙන්නකෝන් මයා
077 106 7928

ලිපිනය
නො. 679, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල
දුරකථන – 066 228 4241
ෆැක්ස් – 066 228 3493
ඊමේල් – dambulla@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/NqFFr3YJKrUezebv8

ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
චානක නිලන්ත මයා
077 108 8383

ලිපිනය
නව නගර පාර, ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන – 047 226 1846
ෆැක්ස් – 047 226 1140
ඊමේල් – embilipitiya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/PyGKGRq52Wn1GeGQ6

යාපනය ශාඛාව

ලිපිනය
අංක 139, ස්ටැන්ලි පාර,
යාපනය.
දුරකථන – 021 205 0491/ 021 205 0492
ඊමේල් – jaffna@cbcfinance.lk

මහනුවර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
අරුණ දිසානායක මයා
077 106 3877

ලිපිනය
නො. 182, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
දුරකථන – 081 220 0273
ෆැක්ස් – 081 221 3966
ඊමේල් – marketingdep@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/VrZ2qQUMcD651crDA

කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ගයාන් රන්දොඹගේ මයා
076 266 6852

ලිපිනය
නො.412/2/1, නුවර පාර, ගාල හන්දිය, කිරිබත්ගොඩ
දුරකථන – 011 292 6477
ෆැක්ස් – 011 292 6443
ඊමේල් – kelaniya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/M7Ma56gMmaa4GXZ98

කුරුණෑගල ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ප්‍රභාත් පිහිලිකුඹුර මයා
077 348 3232

ලිපිනය
නො.233/1, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල
දුරකථන – 037 205 6674
ෆැක්ස් – 037 205 6673
ඊමේල් – kurunegala@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/xuHZqPYBUnWQ9Gw1A

මාතර ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
දුල්ශාන් ගමගේ මයා
076 012 4325

ලිපිනය
නො.199, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, නූපේ, මාතර
දුරකථන – 041 222 2616
ෆැක්ස් – 041 222 2617
ඊමේල් – matara@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://maps.app.goo.gl/tgjHs17KNDQQ

මීගමුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
සතාසිවම් කාර්තිකසන් මයා
076 644 6929

ලිපිනය
නො.318/2/1, කොළඹ පාර, මීගමුව
දුරකථන – 031 223 3931
ෆැක්ස් – 031 223 3932
ඊමේල් – negombo@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/cVQP2pCHgAFaJ9kS9

පොළොන්නරුව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
හසිත බණ්ඩාර මයා
077 105 5788

ලිපිනය
අංක 617/02, මඩකලපුව පාර, පොළොන්නරුව
දුරකථන – 027 224 5400
ෆැක්ස් – 027 224 6030
ඊමේල් – polonnaruwa@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/orxbs4mVQSJ5sn6U7

ත්‍රිකුණාමලය ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
ලෙස්ලි සෞමියන් මයා
077 467 7643

ලිපිනය
අංක 70, ප්‍රධාන වීදිය,
ත්‍රිකුණාමලය.
දුරකථන – 026-2050721 / 026-2050741
ඊමේල් – trincomalee@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/bfZGeqsLSWJ2ygiD9

වවුනියාව ශාඛාව

ශාඛා කළමනාකරු
නාගරාසා නිත්‍යානන්දන් මයා
074 237 9287

ලිපිනය
අංක 105, නුවර පාර,
වවුනියාව.
දුරකථන – 024-2050033/ 024-2050034
ඊමේල් – vavuniya@cbcfinance.lk
පිහිටීම – https://goo.gl/maps/YY2ESbroh56xujFN8