செயல்பாட்டு மேலாண்மை

yashikala

யசிகலா நவகமுவ

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - சட்டம்

Nuwan

நுவன் சர்தரத்ன

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - நிதி

Dhanushka

தனுஷ்கா அரியரத்னே

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - மீளப் பெறல்

Rukmal

ருக்மல் கல்தெர

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்
கடன் இடர் காப்புறுதி

Chathuranga Photo

சதுரங்க சுரவீரா

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

நாமல் குரே

விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் தலைவர்

Ravidu

ரவிந்து பீரிஸ்

குழும முகாமையாளர்
கொழும்பு குழுமம்

iroshana

இரோசன அநுஷயன்

குழும முகாமையாளர்
மத்திய குழுமம்

Mr. Rangana

பிரதீப் ரங்கனா

குழும முகாமையாளர்
மத்திய குழுமம்

Chathura

சதுர வீரசிங்க

குழும முகாமையாளர்
தென் குழுமம்