செயல்பாட்டு மேலாண்மை

yashikala

யசிகலா நவகமுவ

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - சட்டம்

Nuwan

நுவன் சர்தரத்ன

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - நிதி

Dhanushka

தனுஷ்கா அரியரத்னே

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - மீளப் பெறல்

Rukmal

ருக்மல் கல்தெர

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்
கடன் இடர் காப்புறுதி

Chathuranga Photo

சதுரங்க சுரவீரா

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Ravidu

ரவிந்து பீரிஸ்

குழும முகாமையாளர்
கொழும்பு குழுமம்

iroshana

இரோசன அநுஷயன்

குழும முகாமையாளர்
மத்திய குழுமம்

facebookanon

பிரதீப் ரங்கனா

குழும முகாமையாளர்
மத்திய குழுமம்

Chathura

சதுர வீரசிங்க

குழும முகாமையாளர்
தென் குழுமம்