கிளை வலையமைப்பு

அநுராதபுர கிளை

கிளை முகாமையாளர்
ஜனக குமார
076 266 6849

முகவரி
இல. 488/5E, மைத்ரீபால சேனாநாயக வீதி, அநுராதபுரம்
தொ. இல –  025 222 6070
பெக்ஸ் –  025 222 6073
மின்னஞ்சல் –  anuradhapura@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/t8xkrQjAGoyqGer47

மட்டக்களப்பு கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு.தேவராசா தேவராஜன்
074 106 3183

முகவரி
இல.18, பெய்லி வீதி,
மட்டக்களப்பு.
தொ. இல – 065-2050208 / 065-2050213
மின்னஞ்சல் – batticaloa@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/xEco5FfstJStCjhw8

கொழும்பு கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. பிரஸாத் பதுவத்த
077 108 8380

முகவரி
இல. 200/01, டாக்டர். என்.எம். பெரேரா மாவத்தை, கொழும்பு 08.
தொ. இல – 011 282 4426
பெக்ஸ் – 011 282 4229
மின்னஞ்சல் – colombo@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/J1kDF9cPWrr9G2Eo9

தம்புள்ளை கிளை

கிளை முகாமையாளர்
அனுராதா தென்னக்கோன்
077 106 7928

முகவரி
இல. 679, அநுராதபுர வீதி, தம்புள்ளை.
தொ. இல –  066 228 4241
பெக்ஸ் –   066 228 3493
மின்னஞ்சல் – dambulla@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/NqFFr3YJKrUezebv8

எம்பிலிப்பிட்டிய கிளை

சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர்
திரு. சானக நிலன்த
077 108 8383

முகவரி
புதிய நகர சாலை, எம்பிலிபிட்டிய.
தொ. இல –   047 226 1846
பெக்ஸ் –   047 226 1140
மின்னஞ்சல் – embilipitiya@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/MkbrfQqXs7eqgg5G8

கண்டி கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. அருண திஸாநாயக்க
077 106 3877

முகவரி
இல. 182, கட்டுகஸ்தொட்டை வீதி, கண்டி.
தொ. இல  –   081 220 0273
பெக்ஸ் –  047 226 1140
மின்னஞ்சல் – marketingdep@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/VrZ2qQUMcD651crDA

கதுருவலை கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. ஹசித பண்டார
077 105 5788

முகவரி
டி எஸ் – 197, கதுருவலை.
தொ. இல  –   027 224 5400
பெக்ஸ் –  027 224 6030
மின்னஞ்சல் –  hingurakgoda@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/pc7thLPkZqLLVxb

கிரிபத்கொட கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. கயான் ரன்தொம்பகே
076 266 6852

முகவரி
இல. 412/2/1, கண்டி வீதி, கால சந்தி, கிரிபத்கொட.
தொ. இல  –  011 292 6477
பெக்ஸ் –  011 292 6443
மின்னஞ்சல் – kelaniya@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் –  https://goo.gl/maps/RdqeDDYWP2bGX5kn7

குருனாகல் கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. பிரபாத் பிஹிலிகும்புர
077 348 3232

முகவரி
இல. 233/1, நீர்கொழும்பு வீதி, குருனாகல்.
தொ. இல  – 037 205 6674
பெக்ஸ் –  037 205 6673
மின்னஞ்சல் – kurunegala@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/R9J8fzFLofxoR9BB6

மாத்தறை கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. துல்ஷன் கமகே
076 012 4325

முகவரி
இல. 199, அனகாரிக தர்மபால மாவத்தை, நுபே, மாத்தறை.
தொ. இல – 041 222 2616
பெக்ஸ் – 041 222 2617
மின்னஞ்சல் – matara@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://maps.app.goo.gl/tgjHs17KNDQQZiPVA

நீர்பொழும்பு கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. சுப்பையா துரைராஜா
076 266 6853

முகவரி
இல. 318/2/1, கொழும்பு வீதி, நீர்கொழும்பு.
தொ. இல  – 031 223 3931
பெக்ஸ் –  031 223 3932
மின்னஞ்சல் – negombo@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/cVQP2pCHgAFaJ9kS9

திருகோணமலை கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு. லெஸ்லி சௌமியான்
077 467 7643

முகவரி
எண்.70, பிரதான வீதி,
திருகோணமலை.
தொ. இல  – 026-2050721 / 026-2050741
மின்னஞ்சல் – trincomalee@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/B3Mm6dAMeHT2hTGQ6

வவுனியா கிளை

கிளை முகாமையாளர்
திரு.நாகராசா நித்தியானந்தன்
074 237 9287

முகவரி
இல.105, கண்டி வீதி,
வவுனியா.
தொ. இல – 024-2050033/ 024-2050034
மின்னஞ்சல் – vavuniya@cbcfinance.lk
புவியியல் அமைவிடம் – https://goo.gl/maps/YY2ESbroh56xujFN8