பணிப்பாளர்கள் சபை

dheerasinghe_sm
திரு.தர்மசேன தீரசிங்க

தலைவர்

janaki_sm
கலாநிதி.ஜானகி குருப்பு

சுயாதீன நிர்வாகமற்ற மூத்த இயக்குனர்

raja_sm
திரு.ராஜா சேனநாயக்க

சுயாதீனமற்ற நிர்வாகமற்ற பணிப்பாளர்

dimuthu_sm
திரு.திமுது பண்டாரா

சுயாதீன நிர்வாகமற்ற பணிப்பாளர்

sarath_sm
திரு.சரத் ஜெயசூர்ய

சுயாதீன நிர்வாகமற்ற பணிப்பாளர்

hasrath_sm
திரு.ஹஸ்றத் முனசிங்க அவர்கள்

சுயாதீனமற்ற நிர்வாகம் சாராத பணிப்பாளர்

upul_sm
திரு.உபுல் திசாநாயக்க

சுயாதீனமற்ற நிர்வாக பணிப்பாளர்

oshadi_sm
திருமதி.ஓஷாதி குணசேகர

நிறுவன செயலாளர்