ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණය

yashikala

යෂිකලා නවගමුව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු නීති

Nuwan

නුවන් සර්දාරත්න

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු මූල්‍ය

Dhanushka

දනුෂ්ක ආරියරත්න

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු ණය අයකර ගැනීම්

Rukmal

රුක්මාල් කල්දේරා

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු
ණය අවදානම් කළමනාකරණ

Chathuranga Photo

චතුරංග සුරවීර

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු තොරතුරු තාක්ෂණ

Ravidu

රවිඳු පීරිස්

සමූහ ශාඛා කළමණාකරු
කොළඹ

iroshana

ඉරෝෂණ අනුෂාන්

සමූහ ශාඛා කළමණාකරු
මධ්‍යම

facebookanon

ප්‍රදීප් රංගන

සමූහ ශාඛා කළමණාකරු
උතුරුමැද

Chathura

චතුර වීරසිංහ

සමූහ ශාඛා කළමණාකරු
දකුණ